Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sex fall anmäls enligt lex Maria

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anmäler sex fall enligt lex Maria till Socialstyrelsen. Det handlar om fyra personer som har skadats på olika sätt och två personer som förmodas ha tagit sitt liv.

Allvarlig vårdskada
En vårdgivare är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen när det inträffat en allvarlig vårdskada. Med det menas att skadan är bestående och inte ringa, har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller att patienten avlidit.
– Trots att alla i vården strävar efter att ta så väl hand om sina patienter som möjligt sker misstag, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Ofta talar vi om komplikationer till ett nödvändigt ingrepp eller misstag pga. bristande information. Konsekvensen för patienten är ändå en skada och det är det lagen tar fasta på, säger han. De första fyra fallen är exempel på bestående skada eller ökat vårdbehov som konsekvens.

Självmord 
Två fall handlar om självmord. En anmälan enligt lex Maria ska också göras om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling begått självmord eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom. Dessa anmälningar förutsätter inte att något fel har gjorts, men varje sådant fall ska utredas.
– Det är ett lagkrav att vårdkontakterna granskas och det ska vi göra i de här fallen, säger chefläkare Gunnar Ramstedt.

Sen diagnos av ovanlig sjukdom
60-årig kvinna. Sökt under tjugo år i primärvården för trötthet och andfåddhet. Man har konstaterat nedsatt lungkapacitet och leverpåverkan. Successivt minskande arbetsförmåga. Kvinnan kom till lung- och infektionsmottagningen på Visby lasarett. Där konstaterades en ovanlig, ärftlig, sjukdom som förklarar kvinnans sjukdomsbild. Det finns ingen botande behandling. Lever och lungor är kroniskt skadade. En utredning har påbörjats för att bedöma om levertransplantation är möjlig.

Nervskada i samband med operation
63-årig man med blodcancer. På misstanke om återinsjuknande genomfördes provtagning av en lymfkörtel. En nerv skadades så att mannen har blivit försvagad i en axel. Förlamningen påverkar dagliga sysslor och fritidaktiviteter.

Benbrott efter fallskada
81-årig kvinna. Inlagd på Visby lasarett för observation pga. nedsatt allmäntillstånd, förvirring och balansbesvär. Kvinnan ramlade hon ur sin säng och bröt lårbenshalsen.

Försenad behandling av blodpropp
54-årig man med tablettbehandlad diabetes och  som blodpropp två gånger tidigare. Sökte på vårdcentral för smärta i benet och andfåddhet. Bedömdes som muskelsträckning respektive bronkit. Ordinerades smärtstillande men blev inte förbättrad. Tre dagar senare sökte mannen akut på Visby lasarett. Då konstaterades blodpropp i höger lår och lunga. Mannen vårdades inneliggande ett dygn.

Förmodat självmord
54-årig kvinna med ångest och depression i många år. Kontakt huvudsakligen med primärvården, samt en samtalskontakt på psykiatriska kliniken. Efter ett fysiskt insjuknande blev kvinnan personlighetsförändrad. Några månader senare hittades hon avliden i sitt hem, troligen pga. självmord.

Självmord
63-årig kvinna med långvarig kontakt med psykiatrin. Vid ett besök där hotade hon personalen med att hon skulle ta livet av sig när hon inte fick bli inlagd på vårdavdelning. Liknande situationer hade funnits tidigare och personalen tyckte att självmordsrisken var svårbedömd. Strax därefter tog hon sitt liv.