Kontakt

Regionens gemensamma registratur
Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Öppettider registraturen
måndag-fredag klockan 08.00-15.00. Du når registraturen via den gemensamma receptionen på nedre plan i rådhuset.
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad finns i ett diarium?

I diariet kan man söka fram det mesta av den skriftliga kommunikation som sker mellan regionen, medborgarna och andra myndigheter utanför regionen.

Brev och handlingar, även e-post, som kommer in till regionen är i regel offentliga och får enligt tryckfrihetsförordningen läsas av alla.

Vissa uppgifter kan undantas från offentlighet enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det finns också regler i personuppgiftslagen som gör att vissa uppgifter om enskilda personer inte är sökbara i sökfunktionen till ett av regionens diarier på hemsidan.

Varje nämnd i regionen har ett diarium som hanteras av regionens gemensamma registratur. I regionens sökfunktion visas ett utdrag av regionens ärenden och handlingar som är offentliga. Sökportalen innehåller inte uppgifter såsom personnummer, namn i vissa fall, sekretessbelagda uppgifter och andra känsliga uppgifter.