Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anslutning av sprinklersystem till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Enligt lagen om allmänna vattentjänster, även kallad vattentjänstlagen, har den allmänna vatten- och avloppsanläggningen till ändamål att förse bostadshus och annan bebyggelse med dricksvatten och ta hand om avloppet. Region Gotland har dock ingen skyldighet att leverera vatten för brandbekämpning via sprinklersystem, eftersom huvuduppdraget är att leverera dricksvatten för normal hushållsanvändning. Detta innebär att en fastighetsägare inte med stöd av vattentjänstlagen kan kräva att få ansluta en sprinklerinstallation.

Region Gotland åtar sig ingen garanti att alltid leverera dricksvatten, vare sig för normalt hushållsbruk eller till sprinkleranläggningar. Akut avstängning av sprinkleranläggningen liksom förändrade tryck och flödesnivåer kan förekomma vid läckage, reparation eller annat ingrepp på det allmänna ledningssystemet.

För att ansluta en sprinkleranläggning till det allmänna vatten- och avloppsnätet krävs att en anmälan görs. Om vattenförsörjningsanläggningen har tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte bedöms påverka anläggningens funktion och säkerhet har Region Gotland möjlighet att efter överenskommelse upprätta ett avtal om anslutning av sprinkleranläggning. Avtalet reglerar bland annat anslutningsavgift, brukningsavgift, återströmningsskydd och vilka återkommande kontroller som behövs på anläggning. Om en anslutning medför merkostnader för huvudmannen för att anpassa anläggningen för denna extra tjänst, till exempel uppdimensionering av ledningar, får fastighetsägaren stå för dessa kostnader.