§ 141 Ekonomisk uppföljning

Utskrivet från: http://gotland.se/6067
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-11-20

§ 141
Ekonomisk uppföljning

Dnr 2002/248-04
Adm. avdelningen 2002-11-20
Administrative chefen redovisade den ekonomiska uppföljningen för oktober.
Av den framgick att effekter av stoppaketet mm har medfört att ett överskott bedöms att hamna på ca 1 mkr.

Uppföljningen hade avlämnats till kommunstyrelsen i enlighet med gällande anvisningar och tidplan.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Uppföljningen läggs till handlingarna.