§ 142 Byggnadsminnesförklaring av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer

Utskrivet från: http://gotland.se/6066
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-11-20

§ 142
Byggnadsminnesförklaring av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer

Dnr 2002/230-21
Länsstyrelsen 2002-10-15
Waldemar Falck 2002-11-14
Länsstyrelsen i Gotlands län har i skrivelse redovisat initiativ till byggnadsminnesförklaring av elva byggnader och byggnadsmiljöer.

Ärendet har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Ledamoten Waldemar Falck har upprättat förslag till yttrande.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden avlämnar av Waldemar Falck upprättat förslag som eget yttrande.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.