§ 143 Karim Alsaleh, Gutestugan som motionsanläggning för allmänheten

Utskrivet från: http://gotland.se/6065
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-11-20

§ 143
Karim Alsaleh, Gutestugan som motionsanläggning för allmänheten

Au § 164
Dnr 2002/218-70
Karim Alsaleh 2002-10-10
Fritidsavdelningen 2002-10-25
Fritidsavdelningen 2002-11-19
Karim Alsaleh, som är ny ägare till Gutestugan, ansöker om kommunalt driftbidrag eller motsvarande för att även fortsättningsvis hålla delar av motionsanläggningen öppen för allmänheten.

Anläggningen består av stor samlingslokal, enkel övernattningsbarack, ”Frigge-bodar” för övernattning, villa med kök och sal + ett sovrum, omklädningsbyggnad, två bastur, förrådsdel, 11-manna gräsfotbollsplan och 11 km motionsslingor. Den nya ägaren övertar anläggningen den 1 november och i köpet ingår rätten att överta tidigare ägarens markarrendeavtal för motionsslingor (5 år) och del av mark där fotbollsplan är belägen (49) år. Villan kommer att användas som privatbostad medan resterande delar avses upplåtas till allmänheten om årligt driftbidrag beviljas.

Gutestugan har tidigare ägts och drivits av Visby IF Gute Idrottsallians som nu sålt den p g a bristande ekonomisk bärkraft.

Det kommunala driftbidraget till VIF Gutes Idrottsallians uppgick 2002 till
66 518 kronor.

Fritidsavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att kultur- och fritidsnämnden erbjuder sig att under 2003 hyra delar av Gutestugan med tillhörande motions-anläggningsdelar i enlighet med erbjuden omfattning för 50 000 kronor. Hyran belastar anslag 492.09409.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att förhandla med Karim Alsaleh avseende förhyrning av Gutestugan med tillhörande motionsanläggningsdelar i enlighet med erbjuden omfattning under 2003 hyra för en maximal hyra av 50 000 kronor.
Vid sammanträdet redovisade ett förslag till nyttjanderättsavtal som förhandlats fram mellan parterna. Förslaget är ettårigt och upphör utan uppsägning per 2003-12-31. Ersättningen enligt avtalsförslaget uppgår till 50 000 kr.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Nyttjanderättsavtal avseende Gutestugan för 2003 tecknas med Karim Alsaleh i enligt med föreliggande förslag.