§ 144 Informationspolicy för kultur- och fritidsförvaltningen på Gotland

Utskrivet från: http://gotland.se/6064
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-11-20

§ 144
Informationspolicy för kultur- och fritidsförvaltningen på Gotland

Au § 165
Dnr 2002/233-00
Ulla Pettersson 2002-10-28
Förvaltningens informationsgrupp har utarbetat och framlagt förslag till informationspolicy för kultur- och fritidsnämnden. I gruppen ingår företrädare för samtliga avdelningar på förvaltningen.

Förslaget tar sin utgångspunkt i Gotlands kommuns policy för intern information och ska ses som en förvaltningsspecifik komplettering till denna och skall vara ett stöd för kultur- och fritidsnämnden/förvaltningen i kontakter inom förvaltningen, med övriga kommunen och med allmänhet och massmedia.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Föreliggande förslag till Informationspolicy för kultur- och fritidförvaltningen fastställs, bilaga

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.