§ 145 Gotlands kommuns kulturpris 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/6063
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-11-20

§ 145
Gotlands kommuns kulturpris 2002

Au § 166
Dnr 2002/210-76
Till kultur- och fritidsnämnden har inkommit 24 förslag till kulturpristagare 2002
Arbetsutskottets beslut
 • Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 november 2002 för beslut.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 1. Gotlands kommuns kulturpris för år 2002 tilldelas konstnären Harald Norrby, Klintehamn med följande motivering:

  Harald Norrby har under ett helt liv varit verksam som bildkonstnär och konservator. Utan tvekan tillhör han jämte David Ahlquist och Erik Olsson våra mest kända och folkkära Gotlandskonstnärer.

  Framför allt har han skildrat det gotländska landskapet, där han fångat dess skiftande stämningar, vårarnas skira grönska, sommarens mustiga färgprakt och de gråa höstdagarna.

  Harald Norrby är inte enbart bildkonstnär, han har även gjort betydande insatser för att bevara vårt gotländska kulturarv, genom sin verksamhet som konservator av främst kalkmålningarna i de gotländska kyrkorna.

  Genom sitt stora kunnande på detta område har han överfört ovärderlig kunskap till en ny generation konservatorer och därigenom skapat förutsättningar för ett fortsatt bevarande av ett betydande kulturarv.

  Lägg därtill hans insatser som bokillustratör och dekorationsmålare, vilket visar på ett brett och mångsidigt konstnärskap, väl värt sin belöning.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.