§ 146 Bidrag till de internationella centrumbildningarna 2003

Utskrivet från: http://gotland.se/6062
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-11-20

§ 146
Bidrag till de internationella centrumbildningarna 2003

Au § 167
Dnr 2002/238-76
Adm. avd 2002-11-07
Baltic Art Center har hos förvaltningschefen gjort framställning om beslut om bidrag avseende 2003 och ett medfinansieringsintyg avseende detta för att användas i inlämnad EU-ansökan.

I budget för 2003 har nämnden generellt räknat med neddragning av bidragen
med ett belopp som i stort sett motsvarar uppräkningen på 2 %. Oförändrade bidrag skulle därmed kunna anses motsvara den besparing som genomsnittligt kommer att ske för bidragen.
Arbetsutskottets beslut
  • Bidragen till Baltic Art Center och Visby Internationella Tonsättarcentrum bibehålls oförändrat med 900 tkr per centrum för 2003.
  • Medfinansieringsintyg utfärdas för Baltic Art Center.
  • Beslutet redovisas för kultur- och fritidsnämnden.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Av arbetsutskottet vidtagna åtgärder i ärendet godkännes.