§ 150 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/6058
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-11-20

§ 150
Anmälningsärenden

Kf § 125, Mål och riktlinjer för konstnärlig utsmyckning
Kf § 129, Motion. Badvakter och livräddning vid Tofta strand
Återrapportering av Riksantikvarieämbetets samarbete med de sk försökslänen Kalmar, Gotland och Skåne
Beslut om utbetalning av kulturmiljöbidrag till regionala museer i Kalmar, Gotlands och Skånes län för fjärde kvartalet 2002