Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Idrotts- och rekreationsområde

En detaljplan för idrotts- och rekreationsområdet antogs av Regionfullmäktige 2012-10-15 § 117 (laga kraft 2013-03-07). Detaljplanen möjliggör att olika idrotter kan samlas och utvecklas långsiktigt. Det finns flera samordningsvinster, t.ex. vad gäller drift och underhåll samt hur parkeringar kan nyttjas.

En stor del av området är avsatt som friluftsområde för i huvudsak motionsspår och som strövområde. Inom en mindre yta, kring f.d. RU-lägret, finns möjlighet att etablera kontor, hotell, vandrarhem och camping.