Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Villastaden

Villastaden utgör ett stort område söder om den planerade tvärförbindelsen och föreslås huvudsakligen komma att bebyggas med friliggande villor på mindre tomter. Eftersom utbyggnaden av detta område förutsätter att stora delar av infrastrukturen för Norra området och Regementsområdet är på plats, är det realistiskt att genomförandet av Villastaden tidsmässigt påbörjas i slutskedet av utbyggnaden av dessa båda områden.

Med tanke på efterfrågan på villatomter för Visbyområdet förs diskussion kring tidigareläggning av utbyggnad av Villastaden. En utbyggnad av Villastaden är dock förenad med relativt omfattande infrastrukturinvesteringar varför det föreslås att skapandet av småhustomter i Visby i närtid ska ske inom andra områden, såsom A7 och Terra Nova