Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kunskapsutvecklingsråd (KUR)

Kunskapsutvecklingsrådet, KUR, är en stödstruktur för  kunskapsutveckling och implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

KUR ansvarar för:

 • den förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplanen
 • att följa kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten
 • att ge stöd i förbättringsarbete
 • att vara en länk till FoU Södertörn 
 • att samverka med andra verksamheter inom regionen som har liknande uppdrag.

KUR ska bland annat utgöra en länk mellan forskning, kunskapsutveckling, högskolor, universitet och FoU-enheter och det lokala förbättringsarbetet samt fånga upp behov av utvecklings- och förbättringsområden inom verksamheterna och lyfta fram och sprida goda exempel.

Deltagare i KUR representerar olika verksamhetsområden inom socialtjänsten och leds av förvaltningens kvalitetschef.

Kunskapsutvecklingsrådet består av:

 • Kvalitetschef
 • Utvecklingsledare, kvalitets- och utvecklingsenheten
 • Medicinskt  ansvarig sjuksköterska
 • Anhörigkonsulent
 • HR-chef
 • Verksamhetsutvecklare från individ- och familjeomsorg, hemsjukvård, omsorg om personer med funktionsnedsättningar och äldreomsorg.