Regionstyrelsens protokoll 2011-08-30, §§ 219-247

Utskrivet från: http://gotland.se/59522
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2011-08-30

Register

Regionstyrelsen 2011-08-30
Plats:
Rådhuset, Visborgsallén 19
Tid: 9.00-12.30
Närvaro
Beslutande
Åke Svensson ( S ), ordförande
Hanna Westerén ( S ), vice ordförande
Lena Celion ( M ), 2:e vice ordförande
Leif Dahlby ( S )
Tommy Gardell ( S )
Janica Sörestedt ( S ), § 242
Stefaan De Maecker ( MP )
Brittis Benzler ( V )
Stefan Wramner ( M )
Rolf Öström ( M )
Lars Thomsson ( C )
Eva Nypelius ( C )
Stefan Nypelius ( C )
Bo Björkman (S), tjg ersättare
Johan Malmros (FP), tjg ersättare
Lisa Kalström (S), tjg ersättare,
§§ 219-241, 243-247
Övriga närvarande

Övriga närvarande
Lisa Kalström (S)
Viveca Bornold (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Thomas Gustafsson (V)
Margareta Persson (M)
Jacob Dygéus (M)
Jonas Niklasson (C)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lundin, stadssekreterare

Datum för anslags uppsättande: 2011-09-13
Datum för anslags nedtagande: 2011-10-04