Regionstyrelsens protokoll 2011-06-21, §§ 190-218

Utskrivet från: http://gotland.se/59175
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2011-06-21

Register

Regionstyrelsen 2011-06-21
Plats:
Rådhuset, Visborgsallén 19
Tid: 9.00-13.05
Närvaro
Beslutande

Beslutande
Åke Svensson ( S ), ordförande
Hanna Westerén ( S ), vice ordförande
Lena Celion ( M ), 2:e vice ordförande
Leif Dahlby ( S )
Meit Fohlin (S)
Tommy Gardell ( S )
Janica Sörestedt ( S )
Stefaan De Maecker ( MP )
Brittis Benzler ( V ), §§ 190-214
Stefan Wramner ( M )
Rolf Öström ( M ), §§ 190-212
Eva Nypelius ( C )
Stefan Nypelius ( C ), §§190-212
Eva Gahnström (C), tjg ersättare
Johan Malmros (FP), tjg ersättare
Karl-Johan Boberg (C); tjg ersättare §§ 213-218
Margareta Persson (M), tjg ersättare §§ 213-218

Övriga närvarande
Bo Björkman (S)
Lisa Kalström (S)
Viveca Bornold (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Margareta Persson (M)
Jacob Dygéus (M)
Karl-Johan Boberg (C)
Jonas Niklasson (C)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Per Lundin, sekreterare, tel: 26 93 55

Datum för anslags uppsättande: 2011-07-05
Datum för anslags nedtagande: 2011-07-27