Regionstyrelsens protokoll 2011-05-26, §§ 142-189

Utskrivet från: http://gotland.se/58556
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2011-05-26

Register

Regionstyrelsen 2011-05-26
Plats:
Rådhuset, Visborgsallén 19
Tid: 9.00-13.00
Närvaro
Beslutande
Åke Svensson ( S ), ordförande
Hanna Westerén ( S ), vice ordförande
Lena Celion ( M ), 2:e vice ordförande
Leif Dahlby ( S )
Janica Sörestedt ( S )
Stefaan De Maecker ( MP ), §§ 144-171
Brittis Benzler ( V )
Rolf Öström ( M )
Lars Thomsson ( C )
Stefan Nypelius ( C )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Bo Björkman, tjg ersättare
Anette Medbom (S), tjg ersättare
Margareta Persson (M), tjg ersättare
Eva Gahnström (C), tjg ersättare
Cecilia Nygren (MP), tjg ersättare §§ 142-143, 172-189
Övriga närvarande

Viveca Bornold (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Thomas Gustafsson (V)
Jacob Dygéus (M)
Jonas Niklasson (C)
Johan Malmros (FP)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lundin, stadssekreterare, tel: 26 93 55

Datum för anslags uppsättande: 2011-06-08
Datum för anslags nedtagande: 2011-06-30