Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Checklista (illustration)

Risk- och händelseanalyser

Riskanalys och händelseanalys är två olika metoder för att analysera allvarliga eller särskilt viktiga avvikelser.

Man identifierar bakomliggande orsaker och lägger fram förslag till åtgärder som berörda chefer sedan kan verkställa.

Syftet är att undanröja eller minska risken för att liknande händelser ska uppstå och är en del av ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns ett nätverk av utbildade analysledare från olika professioner och verksamheter. De genomför analysarbetet i systematiska steg tillsammans med representanter för den verksamhet som ska analyseras.

Analysledarna utgör i första hand en resurs för den egna förvaltningen, men deras kompetens kan även användas förvaltningsövergripande.

Risk- och händelseanalyser beställs av Resursområdes- och Verksamhetsområdescheferna.