Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvalitet och utveckling

Förvaltningens mål är att hälso- och sjukvården på Gotland ska genomsyras av ett systematiskt förbättringsarbete så att resultat och upplevelse blir ännu bättre för dig som patient.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens värdegrund ska genomsyra
verksamheten och har en tydlig koppling till vardagsarbetet.
Arbetet syftar på långsiktighet och små förbättringar i vården och skapar ett klimat för ständigt lärande. Värdegrunden ska vara ett förhållningssätt och en väg för att uppnå en God vård.

Här hittar du information om kvalitet och patientsäkerhetsarbete men också verktyg i förbättringsarbetet.

Genom att se till att ärenden hanteras rätt från mig, ordning och reda, standardiserade processer, ständiga förbättringar, medarbetarskap och ledarskap skapar vi God vård som är:

Kunskapsbaserad
Säker
Patientfokuserad
Effektiv
Jämlik
Sker i rimlig tid