Kontakt

Post/besöksadress:
Västerhejde förskola/ Korallen
Vävaregatan 2
622 59 Västerhejde

Telefon:
0498-26 44 25

Sjöstjärnan: 073-642 85 77 
Sjöhästen: 073-642 85 78
Pärlan: 073-642 85 76
Snäckan: 073-642 85 79
Anemonen: 073-642 85 75
 
Vi har öppet:
Kl: 06.00 - 17.30


Rektor
Linus Lundgren

Tfn: 0498 - 204471
E-post: linus.lundgren@gotland.se

Adm assistent:
Pija Söderlind
Tfn: 0498 - 204825
E-post: pija.soderlind@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Västerhejde rektorsområde har två prioriterade områden som vi arbetar mot, vilka är genus samt livsstil & hälsa. Vi på förskolan Korallen har profilerat oss inom naturvetenskap. Vi har dessutom ytterligare prioriterade mål inom matematik, språk och hälsa! Vår profil och våra prioriteringsområden skall löpa som en röd tråd genom alla åldersgrupper.

Leken

Eftersom leken är grunden för allt lärande ska vi ge barnen utrymme för mycket lek och skapande.

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. ”
(Lpfö98/rev.-10, s.6)

 

Friends
Under hösten 2010 utbildades personalen på Korallen genom ”Friends”. Friends stärker barn och ungdomar, genom utbildning, så att de kan kräva sina mänskliga rättigheter och stå upp emot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Stegvis och Friends fungerar som ett komplement i det vardagliga likabehandlingsarbetet. Läs mer om Friends

Grön Flagg
Miljödagen – Håll hela Sverige rent (läs mer på Håll Sverige rents egen hemsida)

Fenomenalen Science Center
Varje år besöker vi Fenomenalen med våra 4-5 åringar. Där får de prova på och se olika naturvetenskapliga fenomen. 

 

 

Genus

Här på förskolan pågår ett arbete för Jämställd skola ur ett genusperspektiv.

Mål:
• Vi ska tänka på hur vi uttrycker oss utifrån ett genusperspektiv.
• Vi ska tänka ur ett genusperspektiv när vi möblerar och inreder olika rum.
• Vi ska fortsätta uppmuntra barnen att våga bryta mot traditionellt sätt kille/tjej lekar/aktiviteter.
• Vi ska sträva efter att flickor och pojkar får lika mycket uppmärksamhet.
• Personalen ska fortsätta läsa litteratur om genus.
• Vi ska regelbundet utföra olika genusspaningar och observationer.
• Vi ska tänka ur ett genusperspektiv när vi inhandlar lekmaterial samt barnlitteratur.

”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”  
(Lpfö98, rev.-10, s.5)