Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Skräddaren

Förskola Gotland har under läsåret arbetat med ett projekt kring våldsprevention och jämlikhet. Detta tillsammans med hållbar utveckling och språkfrämjande arbete är våra prioriterade mål.

Våldsprevention och jämställdhet

På förskolan Skräddaren får alla barn vara den de vill vara. Vi ser olikhet som en tillgång och uppmuntrar alla barn att uttrycka sina känslor och sätta ord på detta. Vi delar inte upp barngruppen i könskodade grupper eller aktiviteter och vi uppmuntrar barnen kring deras positiva handlingar och person, och inte kring deras kläder eller utseende.

Alla barn får leka med vad de vill, allt material erbjuds till alla barn och alla barn skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön.

 

Hållbarhet

Att barn redan tidigt får lära sig vikten av hållbarhet är något som vi tagit fasta på. Barnen använder natur- och återbruksmaterial i lek och skapande, de får lära sig vikten av aktsamhet kring, natur, miljö och material, men även om varandra. Den sociala hållbarheten är även den av stor vikt!

När barn förstår att saker och material bör och behöver hålla länge blir detta ett naturligt förhållningssätt och leken och utforskandet utvecklas. Kan man kanske använda den här saken fastän den är lite trasig? Kan den få ett nytt användningsområde?

 

Språkfrämjande arbete

Språk är A och O i vår tillvaro. Vi arbetar med språk på flera olika sätt under hela dagen på förskolan. Bland annat på följande sätt:

  • Högläsning och boksamtal där barnen får reflektera kring berättelsen och bilderna, lära sig nya ord och få en djupare förståelse för begrepp
  • Muntligt berättande med hjälp av sagopåsar, flanosagor och liknande
  • Rim och ramsor för ökad språklig medvetenhet
  • Bildstöd och teckenstöd som hjälp i kommunikation när orden inte riktigt räcker till.