Regionstyrelsens protokoll 2011-04-14, §§ 118-141

Utskrivet från: http://gotland.se/57477
Regionstyrelsen 2011-04-14
Plats:
Visborgsallén 19 Visby
Tid: 10.00-12.00
Närvaro
Beslutande
Åke Svensson ( S ), ordförande, §§ 125-141
Hanna Westerén ( S ), ordförande §§ 118-124
Lena Celion ( M ), 2:e vice ordförande
Leif Dahlby ( S )
Meit Fohlin (S)
Tommy Gardell ( S )
Janica Sörestedt ( S )
Stefaan De Maecker ( MP )
Lars Thomsson ( C )
Eva Nypelius ( C )
Stefan Nypelius ( C )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Thomas Gustafsson (V), tjg ersättare
Margareta Persson (M), tjg ersättare
Bo Björkman (S), tjg ersättare, §§ 118-124
Övriga närvarande

Bo Björkman (S)
Andreas Persson ((S)
Jacob Dygéus (M)
Anders Skantz (M)
Eva Gahnström (C)
Jonas Niklasson (C)
Johan Malmros (FP)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Ann Egefalk, 1:e stadssekreterare, tel 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2011-04-21
Datum för anslags nedtagande: 2011-05-13