Regionstyrelsens protokoll 2011-03-24, §§ 80-117

Utskrivet från: http://gotland.se/57121
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2011-03-24

Register

Regionstyrelsen 2011-03-24
Plats:
Rådhuset, Visborgsallén 19
Tid: 9.00-13.15
Närvaro
Beslutande
Åke Svensson ( S ), ordförande
Hanna Westerén ( S ), vice ordförande
Lena Celion ( M ), 2:e vice ordförande
Leif Dahlby ( S )
Meit Fohlin (S)
Tommy Gardell ( S )
Stefaan De Maecker ( MP )
Brittis Benzler ( V )
Stefan Wramner ( M )
Rolf Öström ( M )
Lars Thomsson ( C )
Eva Nypelius ( C ), §§ 80-108
Stefan Nypelius ( C )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Bo Björkman (S), tjg ersättare
Karl-Johan Boberg (C), tjg ersättare §§ 109-117
Övriga närvarande
Anette Medbom (S)
Viveca Bornold (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Thomas Gustafsson (V)
Margareta Persson (M)
Jacob Dygéus (M)
Anders Skantz (M)
Karl-Johan Boberg (C)
Jonas Niklasson (C)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog, utvecklingsdirektör
Åsa Högberg, ekonomidirektör

Ann Egefalk, 1:e stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2011-04-01
Datum för anslags nedtagande: 2011-04-23