Regionstyrelsens protokoll 2011-02-17, §§ 49-79

Utskrivet från: http://gotland.se/56735
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2011-02-17

Register

Regionstyrelsen 2011-02-17
Plats:
Rådhuset Visborgsallén 19
Tid: 9.00-12.00
Närvaro
Beslutande
Åke Svensson ( S ), ordförande
Hanna Westerén ( S ), vice ordförande
Lena Celion ( M ), 2:e vice ordförande
Leif Dahlby ( S )
Meit Fohlin (S)
Tommy Gardell ( S )
Janica Sörestedt ( S )
Brittis Benzler ( V )
Stefan Wramner ( M )
Rolf Öström ( M )
Lars Thomsson ( C )
Eva Nypelius ( C ), §§ 49-69
Stefan Nypelius ( C )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Cecilia Nygren (MP), tjg ersättare
Eva Gahnström (C), tjg ersättare, §§ 67-79
Övriga närvarande

Bo Björkman (S)
Lisa Kalström (S)
Andreas Persson ((S)
Anette Medbom (S)
Viveca Bornold (MP)
Thomas Gustafsson (V)
Margareta Persson (M)
Anders Skantz (M)
Karl-Johan Boberg (C)
Johan Malmros (FP)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Ann Egefalk, 1:e stadssekreterare, 26 93 05
Datum för anslags uppsättande: 2011-03-01
Datum för anslags nedtagande: 2011-03-23