Kontakt

Monica Grönlund
1:e skolsköterska
mobil: 070 - 326 69 10
e-post: monica.gronlund@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elevhälsans medicinska insats inom Barn- och elevhälsan

De medicinska insatserna inom elevhälsan följer skollagen (2010:8) och ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Den tar vid när Barnhälsovården (BVC) upphör och innefattar i sin verksam het alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasieskola. 

Eleverna ska erbjudas hälsosamtal och hälsokontroller jämnt fördelat under skoltiden samt vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet.

Elevhälsans medicinska insatser arbetar med

  • att vid hälsoundersökningar och hälsobesök tidigt identifiera problem och symtom hos elever, som kan innebära att de är i behov av insatser
  • att aktivt bistå elever i behov av särskilt stöd
  • att arbeta för en säker och god arbetsmiljö för eleverna
  • att tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet
  • att i samarbete med elever, föräldrar/vårdnadshavare och övrig skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor
  • att erbjuda och genomföra vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram

Basprogram 

Elevhälsans medicinska insatser erbjuder ett basprogram till alla elever och omfattar hälsobesök med hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer. Läs mer under länk basprogram 

Mottagningsverksamhet

Skolsköterskorna har regelbundna såväl öppna som tidsbeställda mottagningar för enklare sjukvårdsinsatser, rådgivning och samtal.
Skolläkarna: kontakt och tidsbeställning sker i första hand genom skolsköterskan.

Samarbete och sekretess

Elevhälsans medicinska insatser samarbetar med skolans ledning och pedagogisk personal liksom med övrig elevhälsopersonal som skolkurator,skolpsykolog, specialpedagoger och studie-/yrkesvägledare.

Samverkan sker med annan hälso-och sjukvård och vid behov med socialförvaltningen. Alla samarbetskontakter förutsätter att föräldrar/vårdnadshavare och elev lämnar sitt samtycke och godkänner att samarbete och informationsutbyte sker. I annat fall gäller sekretesslagens bestämmelser och tystnadsplikt för skolsköterska och skolläkare.