Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Egenkontroll för lantbruk

Alla verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljön ska bedriva egenkontroll. Jordbruk är en viktig grund för vårt samhälle men räknas ändå som en miljöfarlig verksamhet då det påverkar omgivningen på många olika sätt.

Hur omfattande egenkontrollen behöver vara varierar beroende på verksamheten. Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ska följa förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll och där finns tydligare krav på vad egenkontrollen ska omfatta och att den ska vara skriftlig. Det gäller bland annat:

  • skriftlig ansvarsfördelning
  • kemikalieförteckning för verksamhetens kemikalier
  • riskbedömning av verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt ska ske regelbundet och om något händer som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön så ska tillsynsmyndigheten kontaktas.
  • rutiner för att kontrollera utrustning och för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön.