Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Renhållningsordning för Region Gotland

En renhållningsordning för Gotlands kommun med avfallsföreskrifter och en avfallsplan antogs av Kommunfullmäktige § 152 2007-06-18. Avfallsföreskrifterna är reviderade och gäller från den 1 april 2014. 

  • Föreskrifter om avfallshantering - Avser Region Gotlands insamling av hushållsavfall inkl. slam och latrin och anger bl.a. förutsättningar för insamling av hushållsavfall, fastighetsägarnas ansvar och vilka abonnemangsalternativ som finns.
  • Avfallsplan - Ska redovisa alla typer av avfall som uppkommer i kommunen och innehåller bl.a. kommunens mål och planerade åtgärder för avfallshanteringen.