§ 264 Delegation i ärenden enligt alkohollagen

Utskrivet från: http://gotland.se/5554
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002-11-04

§ 264
Delegation i ärenden enligt alkohollagen

Kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten i ärenden enligt alkohollagen och alkoholtaxan till kommunalrådet Lena Celion med kommunalrådet Eva Nypelius
som ersättare. Med anledning av förändringar på kommunalråds-posterna har kommun-styrelsen att utse nya delegater.

Kommunstyrelsens beslut

  • Beslutanderätt i ärenden enligt alkohollagen som anges i kommunstyrelsens dele-gationsordning under p 3, 5, 6 och 8 delegeras till kommunalrådet Åke Svensson med kommunalrådet Eva Nypelius som ersättare.
  • Beslutet ska inarbetas i kommunstyrelsens delegationsordning.
Expedieras:
Konsult- och servicekontoret: Konsult- och projektenheten
De utsedda