Kontakt

Chef för avdelningen för stöd och utveckling
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Studerande i hörsal.

Kvalitet och resultat

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen arbetar fortlöpande med att följa upp om elever och studerande når kunskapsmålen samt att utveckla vår verksamhet för att säkra kvaliteten och likvärdigheten på utbildningen.

Systematiskt kvalitetsarbete

Skollagen kräver att varje huvudman bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten och utifrån det planerar och utvecklar verksamheten.

Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att fortlöpande:

• bedöma resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen

• utveckla arbetsprocesser – genomförandet av verksamheten/utbildningen

• identifiera vilka förutsättningar och åtgärder som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen