§ 267 Information om nya ärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/5553
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2002-11-04

§ 267
Information om nya ärenden

Ordföranden informerade om de ärenden som initierats hos ledningskontoret,
med anledning av den avsiktsförklaring som den nya majoriteten avgivit vilket innebär att:

  • Modellen med beställar/utförarorganisationen inom socialtjänsten ska upphöra, vilket får till följd att förvaltnings(nämnds)organisation ändras genom att styrelsen för Gotlands vård och omsorg avvecklas och uppgifterna överförs till social- och omsorgsnämnden.
  • Antalet ledamöter i respektive social- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden skall utökas till 13 ledamöter och 13 ersättare.
  • Inom barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden kommer en ledamot att väljas till 2:e vice ordförande.
  • Kommunens konkurrensprogram skall avvecklas men övriga riktlinjer som ansluter till programmet skall kvarstå.
  • Inom kommunstyrelsen skall ett personalutskott inrättas.
  • Om möjligt skall kommunstyrelsen befrias från de operativa verksamheter
    som bedrivs inom styrelsens förvaltningar; konsult- och servicekontoret, räddningstjänsten och Lövsta landsbygdscentrum
    .