§ 266 Information: Budget 2003

Utskrivet från: http://gotland.se/5551
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002-11-04

§ 266
Information: Budget 2003

Ordföranden lämnade en kort information om tankegångarna runt majoritetens budgetdiskussioner.