2010-12-14, §§ 303-320

Utskrivet från: http://gotland.se/55251
Regionstyrelsen 2010-12-14
Plats:
Visborgsallén 19, Visby
Tid: 9.00-11.00
Närvaro
Beslutande
Åke Svensson ( S ), ordförande
Hanna Westerén ( S ), vice ordförande
Lena Celion ( M ), 2:e vice ordförande
Leif Dahlby ( S )
Meit Fohlin (S)
Janica Sörestedt ( S )
Stefaan De Maecker ( MP )
Brittis Benzler ( V )
Stefan Wramner ( M )
Rolf Öström ( M )
Lars Thomsson ( C )
Eva Nypelius ( C )
Stefan Nypelius ( C )
Bo Björkman ( S ), tjg ersättare
Johan Malmros ( FP ), tjg ersättare
Övriga närvarande

Lisa Kalström ( S )
Andreas Persson ( s )
Anette Medbom ( S )
Viveca Bornold ( MP )
Thomas Gustafsson ( V )
Margareta Persson ( M )
Jacob Dygeus ( M)
Anders Skantz ( M )
Eva Gahnström ( C )
Jonas Niklasson ( C )


Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog, utvecklingsdirektör
Patrik Pettersson, kommunjurist

Ann Egefalk, 1:e stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2010-12-17

Datum för anslags nedtagande: 2011-01-08