§ 272 Delårsrapport 2010:2

Utskrivet från: http://gotland.se/54348
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2010-1116

KS § 272
Delårsrapport 2010:2

- Kommunstyrelsen 2010-10-28, § 218
- Ledningskontoret 2010-10-29

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att till kommunfullmäktige överlämna upprättad delårsrapport för perioden januari t.o.m. augusti 2010. Ledningskontoret har nu föreslagit kompletterande beslut som riktar sig till nämnderna.

Kommunstyrelsens beslut

· Alla nämnder ska arbeta med målet att klara ett överskott på 1 % av budget.

· Nämnderna ska utnyttja särskilt avsatta omställningsmedel i syfte att varaktigt förändra och minska verksamheten inför 2011 i största möjligaste mån.

· Omställningsarbetet i hälso- och sjukvårdsnämnden ska innebära att målet med ekonomisk balans nås 2011.

· I budgetarbetet inför 2011 ska buffert på 1 % av nämndernas budget avsättas.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.