§ 273 Månadsrapport oktober 2010

Utskrivet från: http://gotland.se/54347
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2010-1116

KS § 273
Månadsrapport oktober 2010

- Månadsrapport 2010-11-15 (Månadsrapport september 2010-10-26)

Ledningskontoret har upprättat månadsrapport per oktober månad. Årets resultat prognostiseras till +37 mnkr; något sämre än prognosen i delårsrapport 2:2010. Nämndernas verksamhet visar ett underskott på 45 mnkr netto. Hälso- och sjuk­vårdsnämndens underskott beräknas till öka till 55 mnkr. I rapporten har hänsyn inte tagits till effekterna av, enligt uppgift, sänkta premier 2010 för avtalsgrupp­sjukf­örsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring; en engångseffekt innebärande minskade kostnader 2010 på ca 10 mnkr.

Ekonomistrateg Åke Wennerberg föredrog rapporten.

Kommunstyrelsens beslut

· Rapporten läggs till handlingarna.