§ 274 Begäran om budgetöverskridande

Utskrivet från: http://gotland.se/54346
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2010-1116

KS § 274
Begäran om budgetöverskridande

KS2010/466-4
- Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-22, § 110
- Ledningskontoret 2010-10-27

Barn- och utbildningsnämnden har begärt att få överskrida sin budget 2010 med 3,5 mnkr med hänvisning till ”utebliven effekt av lokaler i strategisk vakans”. Nämnden begär också att processen för lokalförsörjningsprogram ska ses över.

Ledningskontoret har avstyrkt framställningen och hänvisat till arbetsutskottets beslut vid budgetavstämningen, bl.a. det pågående uppdraget att utarbeta styrprinciper för fastighetsförvaltningen, § 216.

Kommunstyrelsens beslut 

·        Framställningen avslås