§ 275 Bidrag m.m. till organisationer. Avtal m.m. Almi och SPG

Utskrivet från: http://gotland.se/54345
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2010-1116

KS § 275
Bidrag m.m. till organisationer. Avtal m.m. Almi och SPG

AU § 233
- Ledningskontoret 2010-09-13 motivskrivelse
- ALMI Företagspartner AB 2010-09-17 Dnr KS2010/465-10 och KS2010/464-10
- Coompanion Gotland 2010-09-22 Dnr KS2010/476-4
- Ung Företagsamhet 2010-09-24 Dnr KS2010/397-04
- Gotlands läns hushållningssällskap 2010-10-01 Dnr KS2010/446-04
- Gotlands Turistförening 2010-10-14 Dnr KS2010/453-74
- Tillväxt Gotland 2010-11-04 Dnr KS2010/463-4
- Madame Herr Donner 2010-11-04 Dnr KS 2010/437-4
- Ledningskontoret 2010-11-04

Behandlades förslag till bidrag eller ekonomiskt stöd till organisationer där det i flera fall föreligger ägardirektiv eller samverkansavtal motsv.

Ledningskontoret har efter arbetsutskottets behandling sammanfattat ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

· Bidrag lämnas enligt följande och kostnaden ska belasta kommunstyrelsens anslag för Näringsliv:

ALMI Företagspartner Gotland AB

3 300 000 kr

Science Park Gotland – SPG – f.d. GIP

1 350 000 kr

Ung Företagsamhet Gotland

114 000 kr

Gotlands Turistförening med Convention Bureau

4 700 000 kr

Gotlands läns Hushållningssällskap

200 000 kr

Högskolan på Gotland

1 100 000 kr

Tillväxt Gotland

1 350 000 kr

Rindi – kårhuslokaler

505 000 kr

· Upprättade förslag till samverkansavtal 2011-2013 med och ägaranvisning till ALMI Företagspartner Gotland AB godkänns.

· Det upprättade förslaget till medlemsavtal med Science Park Gotland med däri angiven inriktning godkänns. Till utvecklingsdirektören delegeras att slut­förhandla avtalet och underteckna det.

· Coompanions Gotland ansökan om bidrag 2011 avslås.

· Madame Herr Donners ansökan om bidrag 2011 avslås.