§ 276 Strategisk plan och budget 2011-2013

Utskrivet från: http://gotland.se/54344
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2010-1116

KS § 276
Strategisk plan och budget 2011-2013

AU § 231
KS2010/163-04
- Kommunfullmäktige 2010-06-14, § 75
- Framställningar om ramförändringar och kompletterande uppgifter enligt nedan:
- Ledningskontoret 2009-09-13 och framställning om lönepolitisk satsning
- Serviceförvaltningen 2010-09-13
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2010-09-10
- Kultur- och fritidsförvaltningen 2009-09-15
- Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-09-10
- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2010-09-13
- Socialförvaltningen 2010-09-10
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2010-09-14
- Patientnämnden 2010-09-15 och - Överförmyndarnämnden 2010-09-15
- Tekniska nämnden 2010-08-25, § 161 Äskande avs. Garda skola
- Ledningskontoret 2010-09-23, förslag till investeringsbudget
- Ledningskontoret: Beredningsunderlag
- Ledningskontoret 2010-10-26 Resecentrum

Arbetsutskottet har överlämnat förslaget till budget och strategisk plan till kommunstyrelsen. Utskottets beredning, förslag och beslut framgår av dess protokoll, § 231, som bifogas .

Kommunstyrelsen hade också orienterats om budgetförslaget 1 november 2010.

Samverkan . Regiondirektör Bo Dahllöf redogjorde för de synpunkter på budgetförslaget som de fackliga organisationerna framfört vid samverkan.

Budgetdirektiv. Ledningskontoret har upprättat förslag till kommunfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna.

Förslaget till investeringsbudget omfattar ca 390 mnkr, varav drygt 134 mnkr avser ej skattefinansierade investeringar.

Förslaget till driftbudget innebär i förhållande till av kommunfullmäktige beslutade ramar följande (netto): Förutom förändringar på intäktssidan föreslås ytterligare ramhöjningar på totalt ca 23,5 mnkr. Ett generellt besparingsbeting avseende administration och köp av tjänster från serviceförvaltningen på ca 10,5 mnkr införs. Som personalkostnads­reserv upptas 43 mnkr (i st f 53 mnkr). Prisökningssreserven minskas med 3,7 mnkr.


Kommunstyrelsens beslut om ramförändringar

Kommunstyrelsens vid sammanträdet gjorda anteckningar och kompletteringar.

Tillnyktringsenhet . Kommunstyrelsen har ( 28 oktober 2010, § 232 ) beslutat att i avvaktan på att Missbruksutredningen presenterar sitt betänkande, vilket väntas ske under hösten 2010, ska ingen ändring av ansvaret för tillnyktrings­enheten vidtas. Kommunstyrelsens beslut (§ 128/2010 ) att hälso- och sjukvårdsnämnden ska svara för förvaltningen av tillnyktrings­enheten fr.o.m. 1 januari 2011 ska således inte verkställas enligt den tidplanen. Socialnämnden ska tillföras 2 mnkr i 2011 års budget för den uteblivna besparingen.

Arvodeskostnader . För höjning av sammanträdes- och timarvoden m.m., täcka kostnaderna för dels kommunalråds­arvoden, dels det ytterligare sammanträde som kommunfullmäktige beslutat, upptas 1 mnkr under Politikerorganisationen. Omfördelning av medel mellan kommunstyrelsen och berörda nämnder kommer att ske dels för ordförandearvoden, dels för sammanträdesarvoden m.m.

Underhåll av kök . Arbetsutskottet har föreslagit att av anslaget för periodiskt under­håll ska ett preciserat belopp, 4 mnkr, avsättas för upprustning av kök. Den beloppsmässiga prioriteringen har visat sig inte vara möjlig att göra. Kommunstyrelsen beslutar att upprustning av kök ska – utan angivande av belopp - prioriteras vid underhåll av fastigheter motsv. 2011.

BarnSam . Kommunstyrelsen har, § 231/2010 , beslutat att i förslaget till budget, under socialnämnden, uppta 500 000 kr för BarnSams verksamhet. De av BarnSam berörda nämnderna ( barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjuk­vårds­nämnden och socialnämnden ) ska därutöver , var och en, bidra till verksam­heten med resurser till motsvarande belopp.

Driftbudget ramar 2011

Yrkanden :

· Åke Svensson (S), med instämmande av Brittis Benzler (V), yrkade att följande förändring skulle vidtas: Yrkandet framgår nedan under B.

Tekniska nämnden skulle tillföras 500 000 kr för införande av Bussiga kortet i stadstrafiken. Förslaget om att uppta 2 mnkr för att införa halvtimmesavgångar i landsbygdstrafiken skulle utgå.

Resultatet skulle därmed bli ca 11,5 mnkr.

· Eva Nypelius (C) yrkade, med instämmande av Lena Celion (M), att föränd­ringar av de preliminära planeringsramarna 2011 skulle göras i enlighet med arbetsutskottets förslag på sätt som framgår nedan kolumn A:

Resultatet skulle därmed bli ca 10 mnkr.

Proposition :

Ordföranden ställde proposition på sitt och Brittis Benzlers förslag till ramföränd­ringar och Eva Nypelius’ och Lena Celions och förklarade sig anse att hans och Brittis Benzlers förslag vunnit majoritet.

Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för ordförandens och Brittis Benzlers förslag. NEJ för arbetsutskottets förslag. 8 ledamöter röstade för ordförandens och Brittis Benzlers förslag: Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Meit Fohlin (S), Tommy Gardell (S), Janica Sörestedt (S), Hanna Westerén (S) och ordföranden Åke Svensson (S). 7 ledamöter röstade nej: Lena Celion (M), Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Rolf Öström (M), Mats-Ola Rödén (FP), Lars Thomsson (C) och Stefan Wramner (M). Kommunstyrelsen hade således beslutat bifalla ordförandens och Brittis Benzlers förslag.

Effekt på den av kommunfullmäktige beslutade ramen
Ökning – Minskning +

Yrkade förändringar
A
E Nypelius (C)
L Celion (M)

Yrkade förändringar
B
Å Svensson (S)
B Benzler (V)

Kommunstyrelsen: Politikerorganisationen

Ökade arvodeskostnader

- 1,0

- 1,0

Kommunstyrelsen: Ledningskontoret

Personalförstärkning. Kostnader planering. Temporär förstärkning 2011

- 1,5

- 1,5

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan

Kommunstyrelsen: Serviceförvaltningen

Måltidsorganisation

- 1,2

- 1,2

Kompetensutveckling. Temporär förstärkning 2011

- 0,3

- 0,3

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedanTekniska nämnden

Kollektivtrafiken – satsning halvtimmesavgångar

- 2,0

Bussiga kortet i Visby

- 0.5

Minskning utökat anslag periodiskt underhåll ( till 24 mnkr )

+ 6

+ 6

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan

Kultur- och fritidsnämnden

Ramökning: 1 mnkr avser anläggn.bidrag och fören.bidrag

- 1,5

- 1,5

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan

Barn- och utbildningsnämnden

Barnomsorg obekväm arbetstid

- 1,4

- 1,4

Lokalkostnader Garda skola (halvårseffekt)

- 0,750

- 0,750

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasiereform. Temporär förstärkning 2011

- 1,0

- 1,0

Bemanning förvaltningsledning

- 0,5

- 0,5

Folkhögskola. Temporär förstärkning 2011

- 2,6

- 2,6

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan

Socialnämnden

Bostadsanpassning* (omdisponerad verksamhet) och verksamhetssystem * temporär förstärkning 2011

- 2,0

- 2,0

Hemsjukvård

- 4,1

- 4,1

BarnSam ( krav på medfinansiering berörda nämnder )

- 0,5

- 0,5

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan

Tillnyktringsenhet; utebliven besparing

- 2,0

- 2,0

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Lokalkostnader ombyggnad Korpen

- 0,71

- 0,71

Hälsoförebygg. insatser (projekt).

- 0,5

- 0,5

Allmän ramökning: Temporär förstärkning 2011

- 5,0

- 5,0

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan

Patientnämnden

Personalförstärkning

- 0,55

- 0,55

Överförmyndarnämnden

Personalförstärkning

- 0,6

- 0,6

Kostnader arvoden

- 1,3

- 1,3

Övrigt

Personalkostnadsreserv

+ 10,0

+ 10,0

Upplösning reserv för prisökningar

+ 3,7

+ 3,7

Minskad avsättning periodisk underhåll

+ 6, 0

+ 6,0

Besparingar

Generell administrativ besparing och sänkning av anslag för köp av tjänster från serviceförvaltningen

+ 10,536

+ 10,536

Kommunstyrelsen ledningskontoret

ca 700 000 kr

Kommunstyrelsen serviceförvaltningen

ca 280 000 kr

Samhällsbyggnadsförvaltningen

ca 1 mnkr

Kultur- och fritidsnämnden

ca 225 000 kr

Barn- och utbildningsnämnden

ca 2,8 mnkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

ca 720 000 kr

Socialnämnden

ca 2 mnkr

Hälso- och sjukvårdsnämnden

ca 2,6 mnkr

Kommunstyrelsens beslut

· Barn- och utbildningsnämnden och ledningskontoret får i uppdrag att utreda frågan om vilka konsekvenser som blir följden av principen om lika-villkor för friskolor och de kommunala skolorna.

· Socialnämnden får i uppdrag att utreda hur det förebyggande arbetet inom hemvård och hemtjänst kan förbättras.


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

· Föreliggande förslag till budget för år 2011 fastställs.

· Föreliggande förslag till strategisk plan för perioden 2012-2013 förklaras upprättad.

· Direktiv: Upprättade förslag till direktiv och rekommendationer till nämnderna antas.

· Kommunalskatt: Kommunalskatten för 2011 fastställs till 33:10 kr per skatte­krona.

· Personalkostnadsreserv: De avsatta medlen för personal­kostnadsökningar ska fördelas av kommunstyrelsen.

· Interna prisökningar: De för interna prisökningar avsatta medlen upptas under kommunstyrelsen och ska fördelas av kommunstyrelsen.

· Lånefinansiering: Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 100 mnkr.

· Tillfälliga lån: Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger rätt att ta upp, bestäms till 300 mnkr.

· Långfristiga lån: Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 mnkr

· Kommunstyrelsens bemyndigande: Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 mnkr anvisa medel ur Gotlands kommuns eget kapital.

· Styrkort. Det gällande styrkortet fortsätter att gälla i avvaktan på att ett nytt utarbetats, vilket beräknas kunna ske under första kvartalet 2011.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.