§ 277 Avskaffande av utmaningsrätt och vårdnadsbidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/54343
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2010-1116

KS § 277
Avskaffande av utmaningsrätt och vårdnadsbidrag

- Arbetsutskottet 2010-10-04—06, 11

2009 infördes genom beslut av kommunfullmäktige (2008-12-15, § 176) s.k. utmanings­rätt och kommunstyrelsen antog (2008-11-19, § 269) regler som skulle komplettera tidigare antagna direktiv för konkurrensutsättning.

Kommunalt vårdnadsbidrag i enlighet med lag (2008:307) om kommunalt vårdnads­bidrag infördes 1 januari 2009. Barn- och utbildningsnämnden skulle förvalta verksam­heten och bemyndigas fastställa bestämmelser för bidraget.

Yrkande:

o Ordförande Åke Svensson (S) yrkande, med instämmande av Brittis Benzler (V) att utmaningsrätten och vårdnadsbidraget skulle avskaffas.

o Eva Nypelius (C) yrkade avslag på Åke Svenssons yrkanden.

Proposition och omröstning:

Ordföranden ställde proposition på de båda yrkandena och förklarade sig anse att kommunstyrelsen bifallit hans yrkande. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för ordförandens yrkande. NEJ för Eva Nypelius’ yrkande. 8 ledamöter röstade för Ja: Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Meit Fohlin (S), Tommy Gardell (S), Janica Sörestedt (S), Hanna Westerén (S) och ordföranden Åke Svensson (S). 7 ledamöter röstade nej: Lena Celion (M), Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Rolf Öström (M), Mats-Ola Rödén (FP), Lars Thomsson (C) och Stefan Wramner (M). Kommunstyrelsen hade således beslutat bifalla ordförandens yrkande.

Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut

· De av kommunstyrelsen fastställda bestämmelserna om utmaningsrätten upphävs.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

· Utmaningsrätten ska upphöra fr.o.m. 1 januari 2011.

· Verksamheten med vårdnadsbidrag ska upphöra 1 januari 2011. Inga nya vårdnadsbidrag ska beviljas efter detta datum. Befintliga vårdnadsbidrag ska avvecklas så snart som möjligt. Barn- och utbildningsnämnden bemyndigas fastställa regler för avvecklingen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.