§ 278 Delegation av beslutanderätt – projektet Resecentrum

Utskrivet från: http://gotland.se/54342
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2010-1116

KS § 278
Delegation av beslutanderätt – projektet Resecentrum

- Ledningskontoret 2010-10-26 (Strategisk plan och budget 2011 ff)

I samband med att ledningskontoret presenterat underlag för investeringar inom projektet Resecentrum (se strategisk plan och budget) har kontoret föreslagit att beslut om regionala tillväxtmedel ska delegeras.

Kommunstyrelsens beslut

· Till utvecklingsdirektören delegeras beslutanderätten i fråga om beviljande av högst 11 mnkr i tillväxtbidrag (1:1 – regionala tillväxtmedel) under 2011-2013 för projektet Resecentrum.