§ 279 Rapport pensionsförvaltningen

Utskrivet från: http://gotland.se/54341
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2010-1116

KS § 279
Rapport pensionsförvaltningen

KS2010/461-04
- Ledningskontoret 2010-10-12

Av kommunfullmäktige fastställd policy för förvaltningen av pensionsmedel innehåller bl.a. regler om rapportering av pensionsportföljen i samband med delårsbokslut och års­rapport. Ledningskontoret, ekonomidirektören, ska bl.a. också svara för viss fortlöpande rapportering till kommunstyrelsen.

Ledningskontoret har framlagt rapport över förvaltningen per september månad 2010. Av rapporten framgick att tillgångarna är lägre värderade än skulden.

Rapporten föredrogs av ekonomidirektör Åsa Högberg. Hon informerade att en översyn av policy var aktuell.

Kommunstyrelsens beslut

· Rapporten lades till handlingarna.