2010-11-01, §§ 261-271

Utskrivet från: http://gotland.se/54230
Regionstyrelsen 2010-11-01
Plats:
Visborgsallén 19
Tid: 13.00-13.45
Närvaro
Beslutande
Åke Svensson ( S ), ordförande
Hanna Westerén ( S ), vice ordförande
Lena Celion ( M ), 2:e vice ordförande
Leif Dahlby ( S )
Meit Fohlin (S)
Tommy Gardell ( S )
Janica Sörestedt ( S )
Stefaan De Maecker ( MP )
Brittis Benzler ( V )
Stefan Wramner ( M )
Rolf Öström ( M )
Lars Thomsson ( C )
Eva Nypelius ( C )
Stefan Nypelius ( C )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Övriga närvarande

Bo Björkman ( S )
Lisa Kalström ( S )
Andreas Persson ( s )
Anette Medbom ( S )
Cecilia Nygren ( MP )
Thomas Gustafsson ( V )
Margareta Persson ( M )
Jacob Dygéus ( M)
Anders Skantz ( M )
Eva Gahnström ( C )
Karl-Johan Boberg ( C )
Jonas Niklasson ( C )
Johan Malmros ( FP )

Bo Dahllöf, regiondirektör

Ann Egefalk, 1:e stadssekreterare, tel 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2010-11-09

Datum för anslags nedtagande: 2010-12-01