2010-10-28, §§ 218-260

Utskrivet från: http://gotland.se/54028
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2010-10-28

Register

Regionstyrelsen 2010-10-28
Plats:
Visborgsallén 19
Tid: 9.00-11.15
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Lena Celion (M), vice ordförande
Åke Svensson ( S ), 2:e vice ordförande Lars Thomsson ( C )
Per-Olof Jacobsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Hanna Westerén ( S )
Eric Martell ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Inger Harlevi ( M ), tjg ersättare
Jenny Guteäng ( M ), tjg ersättare
Roland Norbäck ( V ), tjg ersättare
Anna Wickström ( S ), tjg ersättare
Övriga närvarande

Kjell Skalberg ( C )
Arvid Mickelåker ( C )
Rut Smeds ( KD )
Yngve Andersson ( KD )
Bror Lindahl ( FP )
Stefaan De Maecker ( MP )
Leif Dahlby ( S )


Bo Dahllöf, regiondirektör

Ann Egefalk, 1:e stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2010-11-05

Datum för anslags nedtagande: 2010-11-27