Kontakt

Post/besöksadress:
Bullerbyn förskola
Signalgatan 3
621 47 Visby

Telefon:
Norrgården         070 - 083 20 98
Mellangården      070 - 083 21 36
Sörgården          070 - 083 20 99
Storgården         070 - 083 21 37

Rektor:
Johanna Herbst
Tfn: 0498 - 26 34 34
E-post: johanna.herbst@gotland.se

Assistent:
Ann-Christin Olsson
Tfn: 0498 - 26 34 89
E-post: ann-christin.olsson02@Gotland.se

 

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på förskolan Bullerbyn

Förskolan är en egen skolform som lyder under skollagen. Förskolans verksamhet bygger på den läroplan vi fick 1998 som reviderades 2016 - Lpfö 98/16. Att arbeta efter läroplanen innebär ökad kvalitet i förskolan. Enligt det förskolepedagogiska arbetssättet är pedagogik och omsorg lika viktiga, och barns lek är en viktig form av lärande. Vi följer även Region Gotlands styrkort för skola och barnomsorg.

Förskolorna Bullerbyn, Myran och Visborgsstaden tillhör Lyckåkers förskoleområde som arbetar under en förskolechef. Området har nära samarbete med Lyckåkerskolan.

 

Vårt synsätt märks genom att:

Barnen är i fokus och vi har en stark tilltro till deras förmågor och kompetenser. Barnen blir lyssnade på och de möter ett tillåtande klimat där olikheter har ett stort värde.

Barnen lär sig av och med andra och i mötet med olika material och den pedagogiska lärmiljön. Barnens utforskande och delaktighet sitt eget lärande är av stor betydelse i vår verksamhet.

 

Vårt arbetssätt är att:

Vårt arbetssätt är att utgå ifrån barnens intressen och erfarenheter och vi ser oss pedagoger som medforskare. Pedagogens roll är att vara lyhörd, nyfiken, och engagerad i arbetet mot målen i läroplanen. Vi utgår ifrån en struktur av året på förskolan som är indelat i fyra perioder. Introduktionsveckor, undersökningsveckor, fördjupningsveckor och reflektionsveckor dessa bildar vårt pedagogiska år. Utformningen av vår pedagogiska lärmiljö är föränderlig utifrån barnens intressen och behov. Material som finns tillgängligt för barnen i lärmiljöerna är anpassat efter ålder på barnet vilket skapar goda förutsättningar för barnens lärande och utveckling.

 

Vårt Förhållningssätt innebär att:

Vistelsen på förskolan skall vara rolig och trygg och varje barn skall bemötas med respekt. Vi eftersträvar alltid att skapa meningsfulla sammanhang för barnen vilket är en förutsättning för att lärande skall ske. Vi lägger stort fokus på värdegrundsarbete, samarbete och delaktighet.

Lika viktigt som det är att ta tillvara på pedagogernas olika förmågor är det för oss att fånga barnens alla förmågor. I ett nära samspel, mellan barn och pedagoger anser vi att lärande och utveckling gynnas.