Kontakt

Vänge skola
tfn. 076 696 17 68

Fritidshem
tfn: 070-447 69 00

Rektor

Jennie Nilsson
tfn: 0498-20 41 02
epost: jennie.nilsson@gotland.se

 

Expedition:
Sonny Gustafsson
tfn: 0498-20 43 94
epost: sonny.gustafson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Målet för Vänge skolas verksamhet är att ge eleverna förutsättningar för ett livslångt lärande, känna lust att lära och att få arbeta utifrån sina egna möjligheter. Eleverna ges möjlighet att utveckla sin kreativitet och sina förmågor till att ta initiativ och att känna ansvar. För att lyckas med det har personalen genomgått en fortbildning i specialpedagogik.

Läsande

Att kunna läsa bra är det viktigaste kunskapsmålet. Genom att skapa många lästillfällen och uppmuntra till läsning vill vi ge alla elever läslust och god läsförmåga. Det innebär att vi hela tiden bearbetar texter gemensamt, i mindre grupper och även enskilt. Att arbeta och bearbeta texter kan man även göra genom bild, musik, drama och lek. Till vår hjälp har vi ett eget välfyllt skolbibliotek som eleverna utnyttjar flitigt i det dagliga skolarbetet. Dessutom besöker Bokbussen oss regelbundet. 

Matematik

Att få uppleva matematik är också viktigt med hjälp av konkret material eller att få pröva tillsammans i grupp. Ett annat sätt är att få klura på olika problemlösningar som är kopplat till vardagen. Vi anser att det är viktigt att få träna, pröva, ompröva och samtala och sätta ord på matematiken. Det kan man göra antingen med pennan i handen eller med en iPad. Vi använder oss olika digitala komplement som egna konton på NOMP eller andra digitala plattformar och appar. 

Bild

Att som elev skapa med händerna med olika material är ett komplement som förstärker lärandet i andra ämnen. Dessutom övar eleven på sin finmotorik. Skapandet skapar lust och stärker elevers självförtroende. 

Kompisgrupper

Alla vuxna och elever har ett gemensamt ansvar för att alla ska få en så trivsam och lärande miljö som möjligt. De senaste åren har vi aktivt arbetat med värdegrundsfrågor genom bland annat låta eleverna arbeta i så kallade Kompisgrupper. Vi har speciella Kompisdagar där de äldre eleverna tillsammans med de yngre eleverna får arbeta i grupp med att lösa vissa arbetsuppgifter. De övas i att samarbeta, hjälpas åt och mycket mera. Glädjen är stor!

Jämställd skola

På skolan kommer vi till hösten 2017 arbeta med ett projekt som handlar om källkritik. Vi vill att våra elever ska reflektera och fundera på om allt är sant det man ser eller läser i tidningar, tv, sociala medier, Youtube osv. Vi kommer att aktivt arbeta kring frågor som rör källkritik, upphovsrätt, Copyright och liknande. Det kommer att ske både i klasserna men även under våra så kallade kompisdagar.

Föräldraförening
Vi har en mycket aktiv föräldraförening som träffas regelbundet och samverkar med skolan. Ordförande för föräldraföreningen är Lina Johansson. Hon kan nås per telefonnummer: 073- 969 4762 eller per mail: linashastochhund@hotmail.com