Ks § 209 Bostadsförsörjningsprogram

Utskrivet från: http://gotland.se/5317
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 209
Bostadsförsörjningsprogram

PBK § 11
- Organisationsförslag

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall varje kommun : "planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. … Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod."

Ledningskontoret har framlagt förslag till organisation av arbetet för utarbetande av bostadsförsörjningsprogram. Enligt förslaget sker arbetet i en projektgrupp med representanter för ledningskontoret - som också utöver projektledning - stadsarkitektkontoret, tekniska förvaltningen och GotlandsHem AB. Plan- och bostadskommittén föreslås vara styrgrupp. Därutöver föreslås bl.a. en referensgrupp bestående av bl.a. vissa av frågan berörda förvaltningschefer.

Kommunstyrelsens beslut

  • Plan- och bostadskommittén ska utgöra styrgrupp för arbetet med upprättande av bostadsförsörjningsprogram.

Register

regks