Ks § 224 Renhållningsordning (föreskrifter och avfallsplan)

Utskrivet från: http://gotland.se/5316
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 224
Renhållningsordning (föreskrifter och avfallsplan)

Au § 180
KS 2002/0080-45
- (Kommunstyrelsen 2002-03-26, § 80)
- Tekniska nämnden 2002-06-26, § 168 med förslag till renhållningsordning
- Ledningskontoret 2002-08-30

Tekniska nämnden har framlagt förslag till föreskrifter för hantering av avfall som tillsammans med avfallsplanen bildar den obligatoriska renhållningsordningen. Renhållningsordningen ersätter nuvarande från 1998.

Enligt miljöbalken ska "för varje kommun finnas en renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter för hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. … Avfallsplanen skall innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet." Vissa författningsenliga regler gäller vid utarbetandet och inför antagandet; t.ex. utställning.

Kommunstyrelsen har tidigare, med viss ändring, godkänt tekniska nämndens förslag till avfallsplan. På begäran av tekniska nämnden har behandlingen i kommunfullmäktige avvaktat arbetet med färdigställandet av föreskrifterna.

Mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut om att skärpa målet för omhändertagande av visst hushållsavfall (till 9 000 ton) föreslår ledningskontoret att handläggningen nu får omfatta hela renhållningsordningen; d.v.s. både föreskrifter och avfallsplan. Avfallsplan. Tekniska nämnden föreslog att målsättningen för omhändertagandet av "Kärl- och säckavfall" (inkl. deponirest) skulle sättas till 11 000 ton. Den av kommunstyrelsen föreslagna ändringen påverkar, framhåller ledningskontoret, andra delar av avfallsplanen som innehåller strategier och åtgärder för att nå den målsättningen. Förändras den måste avfallsplanen omarbetas. Ledningskontoret hänvisar till den i planen uttryckta ambitionen "att söka minimera den mängd som måste omhändertas genom behandling eller deponering." (sid 9). Det kan enligt ledningskontoret tolkas som ett "stående uppdrag" att minimera mängden kärl- och säckavfall och kan ytterligare konkretiseras, när utvecklingen bedöms möjliggöra detta. När det gäller förslaget till föreskrifter föreslår ledningskontoret, efter samråd med tekniska förvaltningen, vissa redaktionella förändringar. Med dessa ändringar föreslår ledningskontoret att tekniska nämndens förslag till renhållningsordning (föreskrifter och avfallsplan) antas.

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget till föreskrifter för hantering av avfall med de av ledningskontoret föreslagna ändringarna. Förslaget till avfallsplan skulle granskas av tekniska nämnden som ska ange hur den ska anpassas till det av kommunstyrelsen föreslagna målet, 9 000 ton, för omhändertagande av visst hushållsavfall.

Efter arbetsutskottets behandling hade uppmärksammats behovet av en ändring av 33 § föreskrifterna, som i dess föreslagna lydelse skulle innebära en inskränkning av nuvarande möjligheter till samgående för gemensam hämtning av kärl- och säckavfall. Ledningskontoret har därför föreslagit att 33 § första meningen skulle ha följande lydelse: "Fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare kan efter ansökan till tekniska nämnden medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. …"

Tekniska nämnden har kompletterat avfallsplanen med uppgifter i de avsnitt som berörs av kommunstyrelsens förslag om ändrad målsättning för omhändertagande av visst hushållsavfall.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Förslaget till föreskrifter för hantering av avfall bifalls med de av ledningskontoret föreslagna (såväl redaktionella som materiella) ändringarna. Förslaget till avfallsplan bifalls med justering av målet för omhändertagande av visst hushållsavfall till 9 000 ton (i stället för av tekniska nämnden föreslagna 11 000 ton) och därav föranledda förändringar i planen.

Register

regks