Ks § 223 Förändring av effektmål i kretsloppsplan

Utskrivet från: http://gotland.se/5314
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 223
Förändring av effektmål i kretsloppsplan

Au § 179
KS 2002/0248-04
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2002-05-27, § 215
- Ledningskontoret 2002-
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att effektmålet under avsnittet "Försörjning" i kommunens kretsloppsplan ska slopas eller ändras. Målet lyder: "Vid inköp av varor till måltider i Gotlands kommun skall andelen ekologiskt framställda råvaror öka med 10 procentenheter per år, d.v.s. 30 procent på tre år. En förutsättning för inköp av ekologiskt framställda råvaror är att kostnaden är rimlig". Hälso- och sjukvårdsnämnden uppger att kostnaden för ekologiska livsmedel uppgår till ca 300 000 kr per år. Ledningskontoret föreslår att nämnden inte behöver uppfylla målet under den tid det tar för nämnden att balansera sin ekonomi.

Anm: Kretsloppsplanen består av inriktningsmål och effektmål. De förra har fastställts av kommunfullmäktige (§ 97/1998-06-08) och de senare av kommunstyrelsen (§ 121/1998-04-23).

Arbetsutskottet har överlämnat ärendet utan eget yttrande. Regiondirektör Bo Dahllöf föreslår att målet om andelen ekologiskt framställda råvaror ska genomföras endast om förvaltningarnas ekonomi så tillåter. Han konstaterar också att kretsloppsplanen behöver revideras. I den uppfattningen instämmer kommunstyrelsen under överläggningen.

Yrkande:

  • Torgny Lihnell (mp) yrkade att hälso- och sjukvårdsnämndens begäran skulle avslås. I yrkandet instämde Jan Lundgren (s), Bror Lindahl (fp) och Brittis Benzler (v).

Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och Torgny Lihnells yrkande och förklarade sig anse att Torgny Lihnells yrkande vunnit majoritet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Framställningen om att slopa eller ändra effektmålet avs. andelen ekologiskt framställda råvaror avslås.

Register

regks