Ks § 212 Förhyrning av lokal för IT-centrum

Utskrivet från: http://gotland.se/5313
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 212
Förhyrning av lokal för IT-centrum

Med anledning av konsult- och servicekontorets begäran om investeringsmedel för IT-centrum fick kontoret i uppdrag av arbetsutskottet vid budgetberedningen i maj att ytterligare utreda frågan till förestående budgetavstämning. Förvaltningschefen Staffan Thurgren redogjorde för erbjudande att förhyra lokaler av Flextronics, vilket skulle bli ekonomiskt fördelaktigare än att bygga om lokaler - som tidigare planerats - och även i jämförelse med nuläget. En samlokalisering av den nya IT-organisationen var, enligt honom, nödvändig för att avsedd rationalisering och effektivisering skulle kunna infrias.

Kommunstyrelsens beslut

  • Förslaget om förhyrning av lokaler för IT-centrum av Flextronics godkänns.

Register

regks