Ks § 222 Motion. Samråd vid konstnärlig utsmyckning

Utskrivet från: http://gotland.se/5312
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 222
Motion. Samråd vid konstnärlig utsmyckning

Au § 178
KS 2002/0143-76
- Motion ink. 2002-03-18
- Kultur- och fritidsnämnden 2002-06-26 och 2002-06-18, § 102
- Ledningskontoret 2002-08-29
Wera Svensson (s) har i motion yrkat att den konstnär som utsetts att stå för konstnärlig utsmyckning av en byggnad ska fortlöpande samråda med dem som bygger och dem som ska använda lokalerna och att riktlinjerna för konstnärlig utsmyckning ska kompletteras i enlighet därmed.

Kultur- och fritidsnämnden anser att förslaget är tillgodosett med det förslag om ändring av nu gällande riktlinjer som nämnden framlagt. Ledningskontoret föreslår att motionen därmed anses besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen anses besvarad med hänvisning till det förslag om nya mål och riktlinjer för konstnärlig utsmyckning vid kommunala byggen som utarbetats.

Register

regks