Ks § 215 Försäljning av fastigheten Dovhjorten 10 (f.d. brandstation).

Utskrivet från: http://gotland.se/5311
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 215
Försäljning av fastigheten Dovhjorten 10 (f.d. brandstation).

Au § 171
KS 2002/0232-25
- Tekniska nämnden 2002-05-29, § 136

Tekniska nämnden har begärt uppdrag att genom markanvisning avyttra fastigheten Dovhjorten 10 i Visby (som tidigare varit brandstation) och uppdrag till byggnadsnämnden att i samråd med tekniska nämnden göra erforderlig planändring.

Fastigheten, som tidigare inrymt brandstation, består av en kontorsdel och en vagnhall. Vagnhallen är f.n. outhyrd. Kontorsdelen hyrs av länsstyrelsen som vill fortsätta förhyrningen ytterligare fem år (fr.o.m. 2003) och även hyra vagnhallen. Tekniska nämnden har förklarat sig inte vara beredd till fortsatt uthyrning utan föreslår försäljning. Detaljplanen anger industri- och bostadsändamål för marken. En försäljning bör därför, har stadsarkitektkontoret framhållit, föregås av en planändring som möjliggör centrumbebyggelse.

Med hänvisning till att fastighetens centrala läge och därmed stora betydelse för områdets utveckling anser ledningskontoret anser att fastigheten inte ska säljas förrän den framtida markanvändningen klarlagts genom en översyn, och vid behov revidering, av detaljplanen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Tekniska nämnden får i uppdrag att - genom markanvisning - avyttra fastigheten Dovhjorten 10 och byggnadsnämnden får i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden göra erforderlig planändring.

Register

regks