Ks § 221 Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning

Utskrivet från: http://gotland.se/5310
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 221
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning

Au § 177
KS 2001/0011-76
- (Arbetsutskottet 2001-02-13, § 59)
- Kultur- och fritidsnämnden 2002-06-18, § 101 med förslag till riktlinjer
- Ledningskontoret 2002-08-29
Kultur- och fritidsnämnden har framlagt förslag till nya riktlinjer för konstnärlig utsmyckning, avsedda att ersätta de riktlinjer för utsmyckning av kommunala byggnader som kommunfullmäktige fastställde 1974. Arbetsutskottet återremitterade förslaget (februari 2001). Kultur- och fritidsnämnden har inte funnit anledning att ändra det. Bestämmelserna föreslås gälla "anskaffning av konstnärlig utsmyckning i samband med ny-, om- och tillbyggnad (byggnation) av lokaler för offentlig verksamhet, för vilka byggnationsprojekt gäller att finansiellt igångsättningstillstånd skall inhämtas" (1 §). Utsmyckningen kan avse såväl fast som lös konst. 1% av byggprojektets investeringsanslag ska avsättas för anskaffning av konstnärlig utsmyckning. I beräkningen ska kostnader för fastighetsförvärv inte ingå. Bestämmelsen ska gälla även lokaler som avses hyras ut till annan offentlig verksamhet än kommunens egen (3 §).

(Enligt nuvarande riktlinjer inräknas inte kostnaden för projektering, markförvärv eller anslutning av VA och el. Nuvarande tillämpningsområde för 1%-regeln är "nybyggnader eller genomgripande renoveringar, samt om- och tillbyggnader av kommunala byggnadsprojekt, vilka utgör någon form av samlingspunkt för kommunens invånare eller ur allmän miljösynpunkt utgör blickfång.")

Ledningskontoret anser att riktlinjerna inte ska gälla lokaler som ska hyras ut externt och föreslår att de tillstyrks med den ändringen (d.v.s. att sista meningen 3 § slopas). Tekniska nämnden har också framfört den synpunkten under kultur- och fritidsnämndens remissbehandling. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget med ändring av lydelsen av 3 §.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Kultur- och fritidsnämndens förslag till mål och riktlinjer för konstnärlig utsmyckning vid kommunala byggen fastställs med den ändringen, att 3 § riktlinjerna sista meningen ska ha följande lydelse: "Denna bestämmelse gäller endast lokaler avsedda för offentlig verksamhet".

Register

regks